Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Τηλεοπτικές άδειες: Ο πρόεδρας και η ομάδα να κερδάνε και όλοι οι άλλοι...

  Γιάννης Νικολόπουλος

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, προτελευταία ημέρα του Αυγούστου, κατά τον οποίον ως γνωστόν ο μεγάλος σημειολόγος Ουμπέρτο Έκο είχε αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, η διαγωνιστική διαδικασία δημοπρασίας των πρώτων, τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αξί­ζει όμως να δούμε την επι­κοι­νω­νια­κή διά­στα­ση του δια­γω­νι­σμού, καθώς και ανε­ξάρ­τη­τα από όσα η συ­γκυ­βέρ­νη­ση δια­τυ­μπα­νί­ζει σε κάθε ευ­και­ρία για τη δήθεν αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα, τη δια­φά­νεια (πίσω από επτα­σφρά­γι­στες πόρ­τες;) και την αξιο­πι­στία της δια­δι­κα­σί­ας, έχουν συμ­βεί ήδη πολλά, προ­τού κλεί­σουν ερ­μη­τι­κά οι πόρ­τες στην Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης.

Κα­ταρ­χάς, εί­δα­με ποιοι νέοι επί­δο­ξοι κα­να­λάρ­χες επέ­λε­ξαν να πα­ρα­στούν διά ζώσης. Οι δύο πρό­ε­δροι του ΟΣΦΠ και του ΠΑΟΚ αντί­στοι­χα, με την ανά­λο­γη πε­ρι­βο­λή και συ­νο­δεία. Οίηση (με­ρι­κά σκα­λιά πάνω από τον Τσί­πρα), υπερ­χει­λί­ζου­σα αυ­το­πε­ποί­θη­ση, συν­δυα­σμός μιας αλά γκρέ­κα κα­ρι­κα­τού­ρας μπερ­λου­σκο­νι­σμού και με­τα­σο­βιε­τι­κής λε­η­λα­σί­ας του πα­ρα­γω­γι­κού δυ­να­μι­κού και του πλού­του, βουβή, αλλά κα­θα­ρή επι­κοι­νω­νια­κή δή­λω­ση του στυλ «ερ­χό­μα­στε!».

Σε δεύ­τε­ρη φάση,
και πάντα επι­κοι­νω­νια­κά, οι πρό­ε­δροι απευ­θύν­θη­καν στο φα­να­τι­κό κοινό τους, τους οπα­δι­κούς στρα­τούς των ΠΑΕ τους.

Ο μέσος οπα­δός που τα σκάει και τρε­λαί­νε­ται στις κερ­κί­δες ή τις κα­φε­τέ­ριες για τον «Θρύλο» ή την «μΠΑ­Ο­Κά­ρα» και είναι έτοι­μος να τα κάνει μπά­χα­λο με ένα νεύμα, υπαρ­κτό ή αδιό­ρα­το, για την ομα­δά­ρα, κα­τά­λα­βε αυτό που έπρε­πε να κα­τα­λά­βει: Ότι ο «πρό­ε­δρας» δεν θα αφή­σει το παι­χνί­δι να το κα­θο­ρί­σουν (μόνο...) τα λεφτά, ο «πρό­ε­δρας» είναι εκεί για να κα­θα­ρί­σει (αν και εφό­σον χρεια­στεί...), για πάρτη του (και για πάρτη τους, μιας και η πο­λυ­ε­δρι­κή και πο­λυ­πα­ρα­γο­ντι­κή ισχύς του «πρό­ε­δρα» με­τα­φρά­ζε­ται και σε λογής λογής «ωφε­λή­μα­τα» και για τους στρα­τούς).

Σε τρίτο επί­πε­δο, η πα­ρου­σία των δύο ιδιο­κτη­τών των ΠΑΕ επι­ση­μο­ποιεί την υπαρ­κτή από­πει­ρα επι­βο­λής νέων κοι­νω­νι­κών σχι­σμά­των και διαι­ρέ­σε­ων, που θα έχουν και πο­λι­τι­κό πρό­ση­μο και αντί­κρι­σμα, είτε στα με­σο­δια­στή­μα­τα με­τα­ξύ εκλο­γι­κών ανα­με­τρή­σε­ων είτε στις κάλ­πες κα­θε­αυ­τές.

Με­λα­νό­λευ­κος «Βορ­ράς» ενα­ντί­ον ερυ­θρό­λευ­κου «Νότου», λι­μά­νι ενα­ντί­ον λι­μα­νιού, πο­ντια­κές ρίζες ενα­ντί­ον κρη­τι­κών φα­με­λιών, «δεξιά» αλά γρα­φείο Τύπου των ΑΝΕΛ, «αρι­στε­ρά» αλά ψα­ρά­κι στο Πα­σα­λι­μά­νι με την επι­κε­φα­λής πε­ρι­φε­ρειάρ­χη.

Ο ερυ­θρό­λευ­κος
έχει και το προ­βά­δι­σμα να είναι ο από­λυ­τος άρχων και μιας ολό­κλη­ρης πόλης πια, έχο­ντας απο­κτή­σει τη δη­μο­τι­κή διοί­κη­ση του Πει­ραιά στις εκλο­γές του 2014. Και μένει να δούμε αν θα απο­κτή­σει και τη­λε­ο­πτι­κή άδεια...

Το κλίμα πά­ντως έξω από το κτή­ριο της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας ήταν για γέλια και για κλά­μα­τα, μια κα­τά­στα­ση που ισορ­ρο­πού­σε με­τα­ξύ του γκρο­τέ­σκα γε­λοί­ου και του πνεύ­μα­τος ενός φρη κά­μπινγκ από τε­χνο­κρά­τες και με­γα­λο­στε­λέ­χη, που «πρώτη φορά» θα έκα­ναν κα­τα­σκή­νω­ση ιν ντορς.

Η πα­ρου­σία των δύο ιδιο­κτη­τών ΠΑΕ που έστρε­ψε τα φώτα της δη­μο­σιό­τη­τας πάνω τους ήταν και η αφορ­μή της επί­σπευ­σης της εμ­φά­νι­σης του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας και πάσης επέν­δυ­σης, Νίκου Παππά στην Αλε­ξάν­δρου Πά­ντου, καθώς δεν άντε­ξε να μεί­νει ου­ρα­γός στα φλας και τα μι­κρό­φω­να, που κα­νο­νι­κά έπρε­πε να είναι απο­κλει­στι­κά στραμ­μέ­να πάνω του, στη δική «του», με­γά­λη μέρα.

Από εκεί και έπει­τα, οι δη­λώ­σεις για πα­ρά­δειγ­μα του εκ­προ­σώ­που του Σκάι, για «μπού­λινγκ» και «λύτρα» και η ευ­θεία απά­ντη­ση του γε­νι­κού γραμ­μα­τέα Ενη­μέ­ρω­σης, Λευ­τέ­ρη Κρέ­τσου για «μπού­λινγκ με­γα­λο­δι­κη­γό­ρων» και «απει­λές» κατά υπαλ­λή­λων της Γραμ­μα­τεί­ας απο­τυ­πώ­νουν και το πα­ρα­σκή­νιο των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων που προη­γή­θη­κε με­τα­ξύ του Με­γά­ρου Μα­ξί­μου, της πρω­θυ­πουρ­γι­κής κα­μα­ρί­λας και των επι­χει­ρη­μα­τιών της δια­πλο­κής και της μα­φί­ας και το εκα­τέ­ρω­θεν σκλη­ρό πα­ζά­ρι που συμ­βαί­νει μέσα στο κτή­ριο.

Κατά τα άλλα, τα παι­δία παί­ζει με τη νοη­μο­σύ­νη μας. Εξάλ­λου, το όλο σόου, όπως ξε­δι­πλώ­νε­ται, μόνο έναν σκοπό εξυ­πη­ρε­τεί: Να δώσει ένα εύ­πε­πτο αφή­γη­μα σύ­γκρου­σης του Με­γά­ρου Μα­ξί­μου με τη «δια­πλο­κή» ενό­ψει της ανό­δου του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ - καθώς όλα τα άλλα επι­κοι­νω­νια­κά και πο­λι­τι­κά κα­θρε­φτά­κια για το ιθα­γε­νές, τη­λε­ο­πτι­κό κοινό είτε θρυμ­μα­τί­στη­καν στη μυ­λό­πε­τρα του τρί­του μνη­μο­νί­ου, του ασφα­λι­στι­κού και του ΕΝΦΙΑ είτε τα έσπα­σε ο Φλα­μπου­ρά­ρης στην πρώτη ευ­και­ρία, προ­κει­μέ­νου να κρα­τή­σει την αξία της θέσης του υπουρ­γού παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ.

ΥΓ : Για DIGEA, πε­ρι­φε­ρεια­κά ΜΜΕ, νέο γύρο αδειο­δο­τή­σε­ων και τα από­νε­ρα της «πρώ­της φοράς δια­γκω­νι­σμός για 4», θα επα­νέλ­θου­με μόλις ολο­κλη­ρω­θεί η δη­μο­πρα­σία στη ΓΓΕ.

ΠΗΓΗ:
https://rproject.gr/article/tileoptikes-adeies-o-proedras-kai-i-omada-na-kerdane-kai-oloi-oi-alloi

ΡΕΣΑΛΤΟ: Θα ασχοληθούμε με το ζήτημα όταν τελειώσει η «αριστερή» δημοπρασία μεταξύ των αρπακτικών και «μαφιόζων»…

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP