Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Δοῦλοι ἐκ πεποιθήσεως θά μᾶς …ἀντικαταστήσουν;


Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἡ δουλεμπορία ἀνθεῖ, ἐπισήμως καὶ μὲ ὅλα τὰ νομότυπα ἐπικαλύμματα.
Στὶς φερόμενες ὡς «τριτοκοσμικές» χῶρες αὐτὴ ἡ συνθήκη ὅμως εἶναι ἀποδεκτὴ ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ κάποιος, σὲ ἀκραῖες συνθῆκες ἐξαθλιώσεως βεβαίως, δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ φαίνεται ἀλλὰ καὶ νὰ εἶναι δοῦλος.Βραβευμένες Μ.Κ.Ο….

Πρὸς ὥρας λοιπὸν ἡ Ἀφρική, ἡ Νότιος Ἀμερικὴ καί, στὸ μεγαλύτερό της τμῆμα, ἡ Ἀσία, τὸ ἔχουν ἤδη κατοχυρώση αὐτὸ τὸ …«δικαίωμα», ἐφ΄ ὅσον ἡ φτώχεια ἐξαπλώνεται καὶ τὰ παιδιά, πρῶτα καὶ κύρια θύματα αὐτῆς τῆς νέας πραγματικότητος…
…ἐὰν δὲν καταλήξουν …πτώματα (!!!)….

Καὶ τὰ παιδιὰ διαρκῶς πεθαίνουν...

Καὶ τὰ παιδιὰ διαρκῶς πεθαίνουν…

…ἐὰν δὲν καταλήξουν …ἀνταλλακτικὰ (!!!)…

Παιδιὰ ὡς …ἀνταλλακτικά!!!

…ἐὰν δὲν καταλήξουν …«σκεύη ἡδονῆς» (!!!)…

Ὁ Ο.Η.Ε. …«προστατεύει» τὰ παιδιὰ …βιάζοντάς τα!!!

Παρακαλῶνται οἱ κυανόκρανοι τοῦ ΟΗΕ, ποὺ βιάζουν παιδιά, νὰ ...συγκρατηθοῦν!!!2

Παρακαλῶνται οἱ κυανόκρανοι τοῦ ΟΗΕ, ποὺ βιάζουν παιδιά, νὰ …συγκρατηθοῦν!!!

Ἐὰν δὲν καταλήξουν …ἁπλῶς νὰ πεθαίνουν ἀβοήθητα ἀπὸ τὴν πείνα (!!!)…
…ἐὰν δὲν καταλήξουν θύματα τῶν ἁπανταχοῦ δουλεμπόρων (!!!)…

Ὁ ΟΗΕ θυμᾶται (κάπου κάπου) καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ πείνα…

…σίγουρα θὰ καταλήξουν καλο-ἐκπαιδευμένοι «πολῖτες μὲ φορολογικὴ συνείδησιν» (!!!)…
Φορολογικὴ συνείδησις...

Φορολογικὴ συνείδησις…

Ἡ «φορολογικὴ συνείδησις» μᾶς ἔλειπε!!!

Ἡ «φορολογικὴ συνείδησις» μᾶς ἔλειπε!!!

…ἤ σκέτο ἠλίθιοι!!!

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Αὐτοὶ λοιπὸν ὅλοι, ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν …εὐφυΐα τῶν παιδιῶν μας, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους, χρειάζονται νὰ ἀσκοῦν ἐξουσία δίχως ἀντιῤῤήσεις καὶ προβλήματα. Χρειάζονται δῆλα δὴ ὑπηκόους ἀπολύτως συμβιβασμένους ἤ, ἄλλως, αὐτοὺς θὰ ἀπολαμβάνουν τὴν δουλεία τους.
Κατ’ ἐπέκτασιν ἡ μεγάλη μάζα γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ πρέπει νὰ …ἀντικατασταθῇ!!!
Διότι, δυστυχῶς μας, μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἐλέγχεται ἀπολύτως καὶ πλήρως.

Γιὰ αὐτὸ καὶ κεντρικὸς στόχος τῆς ἐξουσίας σήμερα εἶναι τὰ παιδιά.
Πρῶτος καὶ σημαντικότερος ὅλων τῶν στόχων αὐτῆς τῆς σαπροφυτικῆς ἐξουσίας εἶναι τὰ παιδιά, διότι αὐτά, ὅσα (κι ἐάν) θὰ ἐπιβιώσουν, πρέπει νὰ εἶναι πλήρως ὑποτεταγμένα σὲ μίαν σαφῆ πραγματικότητα. Τὴν πραγματικότητα τῆς ἀποδοχῆς τῆς δουλείας τους. Ὁ ἐκ πεποιθήσεως δοῦλος εἶναι ἰσόβιος δοῦλος.

Εἰδικῶς ὅμως πλέον στὴν πεπολιτισμένη Ἡνωμένη Εὐρώπη μας, αὐτὸ πραγματοποιεῖται κυρίως νόμιμα.
Κι ἔτσι, ἂν καὶ οἱ …«βιτρίνες»-νόμοι ἀναφέρονται στὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, στὴν προστασία τους, στὴν ἀσφαλή τους διαβίωσιν, ἐν τούτοις αὐτὰ ὅλα εἶναι μόνον γιὰ νὰ λέγονται, ἐφ΄ ὅσον ἡ κρατικὴ ἐκπαίδευσις τῶν παίδων εἶναι τέτοια, ποὺ τὰ ὁδηγεῖ, ἐκ τῶν πραγμάτων, στὸ νὰ γίνουν …εὐτυχισμένοι δοῦλοι καὶ μόνον.
Ἡ πραγματικότης εἶναι τελείως διαφορετικὴ καὶ ἡ «πεπολιτισμένη» Δῦσις κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ …θύματος, μὰ ἰδίως τὸν ὕπνο τοῦ αὐτό-θυσιαζομένου θύματος.

Τὶς λύσεις τὶς γνωρίζουν ὅλοι, ἀλλὰ οὐδεὶς θέλει νὰ τὶς ἐφαρμόσῃ, διότι γνωρίζει πὼς ἐὰν ὁ ἁπλὸς πολίτης ἀποκτήσῃ εὑρυτέρα εὐφυΐα, αὐτομάτως ἡ Ἀριστεία θὰ γίνη στόχος του. Πρὸς τοῦτον καὶ θέλουν καλο-ἐκπαιδευμένους δούλους καὶ μόνον.


Φιλονόη

 Το διαβάσαμε εδώ:
http://trelogiannis.blogspot.com/2018/10/blog-post_647.html


Διαβάστε και εδώ:
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=11095


  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP