Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

Τό «σωματίδιο» τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»

Από αναγνώστρια
  (τοῦ π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)


«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός.» (Ψαλμὸς Δαυίδ,13:1)
«... καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν...» (Πρὸς Ρωμ., α΄, 21-22)


Αὐτὰ καταγγέλλει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. 

Ἐντούτοις, μὲ ἔκπληξη καὶ ὀδύνη, ἀκούσαμε στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀνθρώπους, πού ἐν ἀγνοίᾳ τους, θέλουμε νά πιστεύουμε, διετύπωσαν γιά ἄλλη μιά φορά κατάπτυστες θεωρίες περί τῆς ἐξελίξεως τοῦ σύμπαντος.

Μέ ἐμφανῆ ἀπουσία στοιχειωδῶν θεολογικῶν γνώσεων καί μέ ἀσέβεια πρὸς τὰ θεῖα, ἐπεχείρησαν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πλάσμα καὶ κατ᾿ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀνθρωποειδές κτῆνος, ἀποτέλεσμα κάποιας δῆθεν ἐκρήξεως καὶ ἐξελίξεως (μποζόνιο τοῦ Χίγκς ἢ «σωματίδιο τοῦ θεοῦ»), τῆς ὁποίας ἀποτέλεσμα εἶναι καί ὅλο τό σύμπαν. Ὑποστηρίζουν, μάλιστα, ὅτι ἡ νοητική τους αὐτὴ σχιζοφρένεια εἶναι ἀποτέλεσμα πειράματος, παρατηρήσεως καὶ ἀποδείξεως· καί, ἐπειδὴ ὁ πατέρας τους Σατανᾶς εἶναι ψεύτης καὶ ἀνθρωποκτόνος, ἄφησαν καὶ ἕνα μικρὸ περιθώριο λάθους, γιά νά μή γελοιοποιηθοῦν στό μέλλον, ὅπως σίγουρα καί θά συμβεῖ.
Κρατικὸ μάλιστα κανάλι φιλοξένησε τὸ παραλήρημα συγκεκριμένου «ἐπιστήμονα», ποὺ ἔφθασε στό σημεῖο νὰ ὑβρίζει τὸν Δημιουργὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ τὸν Σωτήρα Χριστὸ καὶ νὰ ἐπιχειρεῖ ὁ ἴδιος νὰ ἀναγνωρισθεῖ σὰν θεός.
Γιά νά μήν ταλαιπωρεῖται μέσα στήν ἀπέραντη δυστυχία του ὁ ἐν λόγῳ «ἐπιστήμων», καί ἄν πράγματι θέλει καλοπροαίρετα νά μάθει τήν ἀλήθεια, θά μποροῦσε νά ἐρωτηθεῖ, ποιός τόν κατέστησε κριτὴ δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων ποὺ ἀπὸ κτίσεως κόσμου πίστεψαν καὶ πιστεύουν τὸν Μόνον Ἀληθινὸν Τριαδικὸν Θεὸν ὡς Δημιουργόν τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δέχονται τὸν Θεάνθρωπον Μεσσίαν Ἰησοῦν ὡς Βασιλέα καὶ Δεσπότη;
Ποιοί ἔγιναν τόσο ἀνόητοι πού ἀφοῦ παρεκτράπησαν πρῶτα οἱ ἴδιοι τῆς ἀληθείας, τόν παρέσυραν καί αὐτόν καὶ τόν μύησαν, ὥστε νὰ ὑποθέτει ὅτι οἱ πιστοὶ στὸν Θεὸ καὶ στὸν Σωτήρα Χριστό, Πατριάρχες, Προφῆτες, Ἀπόστολοι, Κήρυκες, Εὐαγγελιστές, Ὁμολογητὲς καὶ πᾶν πνεῦμα ἐν Χριστῷ τετελειωμένον ἢ ἀγωνιζόμενον δὲν μέτρησαν, δηλαδὴ δὲν πέρασαν ἀπὸ τὰ ὑπό ἄλλην ἔννοιαν στάδια (πείραμα -παρατήρηση- ἀπόδειξη) καὶ τοιουτοτρόπως ἀνεπιφύλακτα ἐπίστεψαν στὴν Μοναδικὴν Ἀλήθειαν ὑπὸ τὸν ἥλιον; Ὅτι δηλαδὴ ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι ὁ Μόνος Δημιουργός τοῦ σύμπαντος καὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Θεάνθρωπος εἶναι ὁ Μόνος καὶ Μοναδικὸς Σωτήρας καὶ Λυτρωτής, ὁ Μεσσίας;
Τοὐναντίον τόν πληροφοροῦμε, αὐτόν καὶ τούς ὁμοϊδεάτες του, ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι ὅλων τῶν αἰώνων ἐπείσθησαν καὶ ἐπίστευσαν στὴ μοναδικὴ ἀλήθεια, ὕστερα ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες καὶ δάκρυα, διωγμοὺς καὶ θλίψεις καὶ ἀκριβοῦς μεθέξεως τῆς Ἀκτίστου Τριαδικῆς Χάριτος στὶς καρδιές τους, στὶς ψυχές τους καὶ στὰ σώματά τους.
Ἀλλά καί ἐπιστημονικά νά τό δεῖ κανείς τό θέμα, ὁ ἴδιος ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑνώσεως τῶν Φυσικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Παν. Φίλντισης σέ πρόσφατη συνέντευξή του εἶχε ἐντελῶς διαφορετική τοποθέτηση, οὐδόλως ὑβριστική ἤ ἀνατρεπτική τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ. Μήπως ἀπό ἀπειρία ἔκανε μέγα σφάλμα; Τό πολύ σημαντικό πού εἶπε εἶναι ὅτι «ὁ χαρακτηρισμός ¨σωματίδιο τοῦ θεοῦ¨ δέν ὑφίσταται ὀντολογικῶς ὡς πραγματικό στοιχεῖο· δέν βρέθηκε δηλ. κάποιο θεϊκό σωματίδιο· ἁπλῶς χρησιμοποιήθηκε αὐτός ὁ ὑπερβολικός ὅρος ἀπό μία ἐπιστημονική ὁμάδα, γιά τό νέο σωματίδιο πού ἀνεκάλυψε περί τῆς δομῆς καί ἐξελίξεως τοῦ σύμπαντος, γιά νά φανεῖ ἡ τεραστία σημασία του πού φθάνει ἕως καί τήν δημιουργία μίας καινούργιας φυσικῆς. Αὐτό λοιπόν τό σωματίδιο, ἄν τελικά ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ὕπαρξή του, καθ᾿ ὅτι ἀκόμη βρισκόμαστε σέ πειραματικά στάδια, θά ὁδηγήσει σέ νέους νόμους τῆς φυσικῆς. Τόσο ἁπλά!!»
Ὁ Θεός πουθενά δέν προσβάλλεται, ἀντιθέτως ὅλο καί περισσότερο μᾶς ἀποκαλύπτει τόν κτιστό κόσμο, τό ἀποτέλεσμα δηλ. τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας Του, ἀλλά καί μᾶς ἀποκαλύπτεται, μᾶς χαρίζει τήν δυνατότητα νά προσεγγίσουμε ὅλο καί περισσότερο, ὅσο Ἐκεῖνος ἐπιτρέπει, τή φύση τοῦ σύμπαντος, ὥστε καί νά Τόν ὑμνοῦμε ψάλλοντας «οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ» καί «πᾶσα ἡ γῆ αἰνεσάτω τόν Κύριον», ἀλλά καί νά συνειδητοποιοῦμε τό ἀπροσέγγιστο τῆς οὐσίας Του!

Ἑπομένως, γνωρίζουμε τὴ σκοπιμότητα καὶ τὴν δολιότητα τοῦ τρόπου ἀνακοίνωσης ἀπὸ τὰ ΜΜΕ αὐτῆς τῆς, σέ πειραματικό ἀκόμη στάδιο, ἐπιστημονικῆς ἀποκαλύψεως ( βλέπε συμπέρασμα συνεδρίου στὴν Ἀθήνα μὲ θέμα «σωματίδιο θεός») μέσα στόν συγκεκριμένο χωρόχρονο τῆς πατρίδας μας.
Γνωρίζουμε ἐπίσης βεβαίως, τήν ἐδῶ καί αἰῶνες πάγια ἐσκεμμένη τακτική ἐπιστημόνων, πού θεωροῦν ἀθέους τούς ἑαυτούς τους, καί διαστρέφουν καί ἀπολυτοποιοῦν τήν ὅποια διαστροφή κάθε νέας ἐποικοδομητικῆς ἐπιστημονικῆς ἐφεύρεσης/ἀνακάλυψης, καί ὄχι αὐτήν καθ᾿ ἑαυτήν τήν ἀνακάλυψη. Μέ τόν ἀστεῖο στόχο τῆς ἐξανθρωποποίησεως τοῦ ἀνύπαρκτου θεοῦ ἤ τῆς αὐτοθεοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ ὀπαδοί τῆς παραπάνω μεθόδου ἀνησύχησαν ἀπό τίς αὐτοκτονίες, τήν ἐξαθλίωση καὶ τήν ἀνασφάλεια αὐτῶν ποὺ οἱ ἴδιοι καταδυναστεύουν, ὄχι ἀπό ἐνδιαφέρον καί φιλανθρωπία, ἀλλά ἐπειδή, τὴν ἴδια ὥρα πού ἐκεῖνοι ζοῦν στή χλιδή καί στή σπατάλη, οἱ ὑποτελεῖς τους τυραννοῦνται ποικιλότροπα. Ἔτσι φοβοῦνται, μήπως ἡ ἐκμετάλλευση καὶ ἡ ἐξαθλίωση τῶν πολλῶν στρέψει τὰ βλέμματά τους ἀπό τή μιά σέ προσωπική μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Ἀληθινὸ Θεό, ἀπό τόν Ὁποῖο ἡ προπαγάνδα τῶν κυρίαρχων ἡγετῶν ἐπὶ δεκαετίες εἶχε ἀπομακρύνει, καὶ ἀπό τήν ἄλλη στρέψει τή γροθιά αὐτῶν τῶν ὑποδούλων κατά τῶν ἀφεντικῶν τους.
Γι’αὐτὸ καί ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐξαγγελία τῆς δῆθεν ἀνακαλύψεώς τους, διαφημίζουν τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα, δηλαδὴ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καὶ τὴν ἐπερχόμενη σατανικὴ δικτατορία τους ὡς δῆθεν ἀπαραίτητη, χρήσιμη καὶ συμφέρουσα.
Μόλις χθὲς, κάποιος ὑπουργός, μπροστὰ στὰ ἀνθρωπάκια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Τρόϊκας, ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ συμφωνία τῶν τεσσάρων σημείων θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ μὲ δύο λέξεις: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».
Ἔχουν τὴν λανθασμένη γνώμη, ὅτι καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες θαμπωθήκαμε μὲ τὶς ἠλίθιες θεωρίες τους καὶ ἀδιάκριτα θὰ τούς ἀκολουθήσουμε, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι παραδόθηκαν στὸν πατέρα τους, τὸν ψεύτη καὶ ἀνθρωποκτόνο σατανᾶ;
Μωροί, τυφλοὶ καὶ ἀνόητοι!!! Ἦλθε ἡ ὥρα!!! Καὶ νῦν ἐστίν!!!
Νὰ δοῦμε στὴν πράξη ὅτι ἡ Ἄκτιστος καὶ Αἰώνιος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παραμένει πιστὴ στὴν Κεφαλή της ποὺ εἶναι ὁ Σωτήρας Χριστός, καὶ οἰκοδομεῖται στὴν Πέτρα τῆς πίστεως, μὲ πνευματικὰ ὑλικὰ τὸ αἷμα καὶ τὴν ὁμολογία τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Ὁσίων, καὶ ὅτι ὅποιος προσκρούει σὲ αὐτὴν τὴν Πέτρα συνθλίβεται.
Νά μάθουμε ἀκόμη καὶ αὐτό. Ἑκατοντάδες χιλιάδες νέοι καὶ νέες -ποὺ διδάχθηκαν στὰ σχολεῖα τὴν ἀθεΐα καὶ προσπάθησαν ἔτσι νὰ τοὺς ποδηγετήσουν,- ἐπειδὴ ἔχουν τὸ Ὀρθόδοξο DNA, θὰ βρεθοῦν ἀπέναντι στούς ἀθέους ποδηγέτες τους, ἂν καὶ χαλαροὶ ὡς πρὸς τὴν πίστη. Διότι έχουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο DNA, τὸ Ἑλληνικὸ φιλότιμο, καὶ ἔτσι, ἡ Ἑλληνικὴ ἁγνὴ ψυχὴ, τοὺς προσθέτει παλικαριὰ στὶς ἀποφάσεις τους, ὥστε νὰ φτύσουν τὴν Ἠλεκτρονική τους Διακυβέρνηση καὶ ἂν χρειαστεῖ θὰ ὑποστοῦν διωγμὸ καὶ θάνατο, ὑπερασπιζόμενοι τὴν προσωπική τους ἐλευθερία ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ καταλύσει ἡ ἠλεκτρονική τυραννία. Αὐτὸ θὰ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς, ὥστε κυρίως τά μεγάλα σκοτεινά ἀφεντικά νὰ πονέσουν καὶ νὰ ταπεινωθοῦν περισσότερο.
Πρός ὅσους λοιπόν παραμένουν ὀπαδοί κάθε ἀντιχρίστου θεωρίας ἤ τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς βροντοφωνοῦμε καί κράζουμε:
«Μάθαμε πλέον τὶς παγίδες πού μᾶς στήνετε. Γνωρίζουμε καλὰ ποῦ θέλετε νὰ ὁδηγήσετε τὸν κόσμο· στὸν Ἀντίχριστο! Ἔχουμε ὅμως τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ Μεσσίας Χριστὸς θὰ στηρίξει τὴν Ἐκκλησία Του καὶ θὰ σώσει τὸν κόσμο, ἀρκεῖ αὐτός νά τό θελήσει καί μπεῖ στήν Κιβωτό τῆς Ἐκκλησίας! Εἶστε ἐν ἀδίκῳ καὶ ἐν τῷ ψεύδει, ὅμως τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀδικία δὲν ὑπερίσχυσαν ποτὲ τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης!»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ποῦ βρίσκεται λοιπὸν ἡ ἀλήθεια; Στὸ δικό σας πείραμα, τὴν παρατήρηση καὶ τὴν δῆθεν ἀπόδειξη περί σωματιδίου τοῦ Θεοῦ, ποὺ πλασάρει μιὰ σπείρα ἀνθρώπων ἐκμεταλλευτῶν τῶν πολλῶν καὶ στίς ἐπιστημονικὲς τάχα ἀνακαλύψεις σας ποὺ δημιουργοῦν στὶς καρδιὲς καὶ στοὺς νόες τῶν ἀκουόντων ψευδαισθήσεις, σύγχυση, ταραχὴ καὶ μπέρδεμα;
Ἢ ἀντίθετα στὸ πείραμα, τὴν παρατήρηση καὶ τὴν ἀπόδειξη τῶν Ἁγίων ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει καὶ εἶναι ὁ Μόνος Δημιουργός τοῦ σύμπαντος, ὅπως μᾶς βεβαιώνουν χρονικά καί διαχρονικά, ὁ Πατριάρχης Ἀβραὰμ ὁ φιλόξενος, ὁ Θεόπτης Μωϋσῆς, ὁ ὁποῖος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κατέγραψε τὴν δημιουργία τοῦ σύμπαντος, ὁ Προφήτης Ζαχαρίας μὲ τὴν πρὸς καιρὸν ἀφωνία του, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος ἔδειξε στὸν κόσμο τὸν Σωτήρα καὶ Μεσσία Χριστό, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ τὸ θαυμαστὸ σημεῖο τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἡ κλῆσις τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, ὅταν ἐπορεύετο εἰς Δαμασκὸν γιὰ νὰ διώξει τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ θαυμαστὴ μεταστροφή του, ἀλλά καί ὁ Μέγας Βασίλειος μὲ τὴν Βασιλειάδα του, ὁ Ἅγιος Σαμψών ὁ Ξενοδόχος, ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, οἱ σύγχρονοι Ἅγιοι Πορφύριος, Παΐσιος καὶ Ἰάκωβος, ποὺ ἔδωσαν τὰ πάντα ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀδελφῶν τους, τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ πονεμένων, πού τούς ἔβλεπαν ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, καί μάζευαν καθημερινὰ τὸν πόνο καὶ τὶς ἀρρώστιες τους,- ποὺ ἡ ἀθεΐα σας συσσώρευσε πάνω τους, - προσφέροντας θυσία καὶ αὐτὴν ἀκόμα τὴν ζωή τους γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν ἀδελφῶν τους; Καὶ βέβαια ὁ ἀψευδὴς λόγος τοῦ Κυρίου καθὼς καὶ τὰ θαύματά του ἐπιβεβαιώνουν τήν ἰαματική ἁγιαστική χάρη τῶν ἁγίων μας σέ ὅλους τούς αἰῶνες. «Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει.... ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι καὶ καλῶς ἕξουσιν.» ( Μάρκ., ιστ΄, 17-18 )

Υ.Γ. Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη συμβουλεύουμε τούς ὅποιους ἀντιθέους ἤ ἀθέους, νὰ ἐπισκεφτοῦν τὸ ἱερό, ἄφθαρτο καὶ εὐωδιάζον σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Γερασίμου στὴν Κεφαλλονιά, μὲ ταπείνωση καὶ αὐτοκριτική. Ὅποιος φοβᾶται, σημαίνει ὅτι ὑποπτεύεται πώς δέν κατέχει τήν ἀλήθεια. Ὅποιος ὅμως ἔχει πέσει ἐν ἀγνοίᾳ του θύμα, θά προσέλθει μετά χαρᾶς μεγάλης.

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος, παγκόσμιος εὐεργέτης, ὅπως καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι, θὰ εὐσπλαγχνισθεῖ, θὰ παραβλέψει τὴν ἀνοησία καὶ τὴν μωρία, καὶ θὰ ὑποχρεώσει τὰ δαιμόνια τῆς ἀπιστίας, ποὺ ἑδρεύουν στήν καρδιά, νὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ νὰ ἐξωτερικεύσουν τὴν κακία τους, ὥστε νά ἐντοπισθεῖ τό πρόβλημα καί νά ἐπέλθει ἡ θεραπεία.
Καὶ τότε ἐμπειρικὰ θὰ γίνει ἀντιληπτή ἡ πλάνη. Τὸ εὐχόμαστε ἐκ καρδίας.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP