Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

Ἡ «Σύναξη» καί ἡ Wicca

Κλασσικοπερίπτωση(Απο την επίσημη ιστοδελίδα της "ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" http://www.orthros.eu/)

Τό ἄρθρο τοῦ συνεργάτου μας π. Ἰωάννου Φωτοπούλου σχετικά μέ μία βιβλιοκρισία τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη» φαίνεται αἰχμηρό, ἀλλά καί τό θέμα τοῦ παρουσιαζομένου βιβλίου ἐπικίνδυνο καί ἀποκρουστικό.

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου

Τό περιοδικό «Σύναξη»

αὐτοτιτλοφορεῖται «Τριμηνιαία ἔκδοση σπουδῆς στήν Ὀρθοδοξία» καί ὑπονοεῖ μέ τόν κύριο τίτλο του «Σύναξη» ὅτι τό θεολογικό του περιεχόμενο εἶναι ἔκφραση τοῦ βιώματος τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς συνάξεως. Ἄν καί μέ τήν οἰκουμενιστική του τακτική τό περιοδικό δέν ἀποδεικνύει τόν τίτλο του ἀνταποκρινόμενο στά πράγματα, ἄς δεχθοῦμε ὡς ὑπόθεση ἐργασίας ὅτι τό περιεχόμενό του ἀποτελεῖ καταστάλαγμα ἀπόψεων ὀρθοδόξων θεολόγων ἐν συνάξει.

Ἡ Wicca εἶναι κι αὐτή μιά σύναξη, ἀλλά ἀλλιώτικη.
Εἷναι συναγωγή πονηρευομένων, εἶναι ἕνωση μάγων πού δημιούργησε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’50 ὁ G. Gardner.

Τώρα θά διερωτηθεῖ κάποιος
τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἡ μιά «Σύναξη» μέ τή δαιμονική σύναξη, τήν ἕνωση τῶν μάγων. Ἁπλῶς ἡ συντακτική ἐπιτροπή τῆς «Συνάξεως» ἔκρινε καλό νά συμπεριληφθεῖ παρουσιαζόμενο στή βιβλιοκρισία τοῦ 121ου τεύχους της τό βιβλίο τοῦ προαναφερθέντος μάγου καί ἱδρυτοῦ τῆς ἑνώσεως τῶν μάγων Gardner Book of the shadows (Τό βιβλίο τῶν σκιῶν).

Ποιός τό ἐκδίδει;


Οἱ ἐκδόσεις Ἀρχέτυπο πού ἔχουν ἐκδόσει ὅ, τι πιό ἀποκρυφιστικό ὑπάρχει.


Τό Βιβλίο τῶν Σκιῶν
«ἀποτελεῖ οὐσιαστικά» κατά δήλωση τοῦ κρίνοντος «τό ἡμερολόγιο τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Wicca...ὅπως υἱοθετήθηκε ἀπό ὅλους τούς μαγικούς κύκλους-ὁμάδες πού ἵδρυσε ὁ ἴδιος καί οἱ μαθητές του...Περιλαμβάνει ξόρκια, ὕμνους, τυπικά, ἀλλά καί πρακτικές συμβουλές καί ἐπεξηγήσεις γύρω ἀπό τή μαγική θεωρία καί πράξη(sic!)...».

Μήπως μέ τοῦτα τά λόγια τό περιοδικό
– καί δέν δέχομαι τή δῆθεν ἀντικειμενική οὐδετέρου χαρακτήρα παρουσίαση βιβλίων σέ ὀρθόδοξο περιοδικό - δέν παροτρύνει τόν ἀναγνώστη νά ἀγοράσει αὐτό τό...τόσο ἐνδιαφέρον βιβλίο;

Δέν τοῦ καλλιεργεῖ τήν περιέργεια
νά γνωρίσει μέσω τῶν...ξορκιῶν καί τῶν τυπικῶν τῆς μαγείας καί μέσω τῶν «πρακτικῶν συμβουλῶν καί ἐπεξηγήσεων» τοῦ βιβλίου τή «μαγική θεωρία καί πράξη»;

Τό ἀληθές τῆς ὑποψίας μας τό ἐπιβεβαιώνει ἡ συνέχεια τῆς βιβλιοκρισίας:
«Οὐσιαστικά» τό βιβλίο «εἶναι ἕνας ὁδηγός γιά τό πῶς ὀφείλει ἡ κάθε ὁμάδα ἀλλά καί τό κάθε μέλος της ξεχωριστά νά ἐπανασυντάσσουν τόν δικό της τρόπο λειτουργίας καί ζωῆς, τά δικά της μαγικά ἡμερολόγια, μέ ἕνα διαρκῆ, ἐλεύθερο καί ἐμπειρικό τρόπο».

Μπορεῖς λοιπόν, ἀναγνώστη τῆς «Συνάξεως»,
νά ὁδηγηθεῖς γιά τό πῶς μέσα σέ μιά ὁμάδα μαγείας ἤ καί μόνος σου νά φτιάξειςτό δικό σου τρόπο μαγικῆς λειτουργίας καί ζωῆς, τά δικό σου μαγικό ἡμερολόγιο μέ ἕνα ἐλεύθερο καί ἐμπειρικό τρόπο! Καί ἀφοῦ εἶσαι ἕλληνας γιά νά μήν νοιώθεις ἀποξενωμένος ἀπό τό ξενικό μαγικό περιβάλλον τοῦ βιβλίου θά βρεῖς «συμβουλές καί ἐπεξηγήσεις γιά μαγικές πρακτικές ὅπως αὐτές ἀκολουθοῦνται ἀπό ἕνα σημερινό βορειοελλαδίτικο μαγικό κύκλο».

Καί ἅμα δέν ...γουστάρω ἤ δέν μπορῶ νά μπῶ σέ μαγική ὁμάδα; - θά ρωτήσει ὁ ἐνδιαφερόμενος. Καθόλου μήν ἀνησυχεῖς. Ἀπ΄ὅλα ἔχει ὁ μπαξές!


Τό βιβλίο διαθέτει «τελετουργικό ἀτομικῆς μύησης» τό ὁποῖο «ἀπευθύνεται σέ ὅσους δέν μποροῦν ἤ δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐνταχθοῦν σέ μιά ὁμάδα».


Λοιπόν
ποιός θά ἀνταποκριθεῖ στήν ἔμμεση πρόσκληση τῆς «Συνάξεως» γιά νά μπεῖ ἀτομικά ἤ ὁμαδικά στό δαιμονικό χῶρο τῆς μαγείας;

Πόσοι νέοι ἄνθρωποι ἐμπιστευόμενοι τή «σπουδή στήν Ὀρθοδοξία» τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη» θά μποῦν ἀνύποπτοι στό φρικτό χῶρο τοῦ Σατανισμοῦ;
Κι αὐτό γιατί τό περιοδικό γράφει ὅτι ἡ Wicca «ἄν καί κατά βάση ἀποτελεῖ ἕνα θέμα πού ἀφορᾶ μεμονωμένα ἄτομα ἤ μικρές ἰδιωτικές ὁμάδες φαίνεται νά προσφέρει κάτι τό διαφορετικό σέ σύγκριση μέ τήν οἰκεία νεοπαγανιστική καί φυσικά τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Καί γιά τήν ἀνακάλυψη αὐτοῦ τοῦ διαφορετικοῦ, τό παρόν βιβλίο - τό «βιβλίο τῶν σκιῶν» σ.σ.- μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἐνδεικτικό».

Πόσοι διψασμένοι ἀναζητητές δέν θά μπλεχτοῦν στή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ τους γιά τήν «ἀνακάλυψη αὐτοῦ τοῦ διαφορετικοῦ» στά πλοκάμια τῆς σατανικῆς μαγείας;
αὐτῆς πού συνέτριψε ὁ Κύριος καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, αὐτήν τήν ὁποία ἀρνήθηκαν ὅλοι οἱ βαπτισμένοι κατά τήν τέλεση τῶν πρό τοῦ βαπτισματος ἐξορκισμῶν ἀποτασσόμενοι «τῷ Σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ....καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ»;

Ὑπάρχει καί ἄλλο ἕνα ἐρώτημα.
Εἶναι ἐν γνώσει ὅλων τῶν μελῶν τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ ἡ προβολή αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀπό τή «Σύναξη», ἐνδεικτικά, τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ, τοῦ π. Ἀντωνίου Πινακούλα, τοῦ Ἀλεξάνδρου Καριώτογλου, τοῦ Ἀγγέλου Βαλλιανάτου, τοῦ Δημήτρη Μόσχου κλπ; Καί ἄν εἶναι ἐν γνώσει τους, πῶς παίρνουν τήν εὐθύνη τόσων ψυχῶν; Ἀλλά ἴσως θά χρειασθεῖ νά ἐπανέλθουμε.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP