Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Το στρατιωτικό βασίλειο του τρόμου στο Κάιρο

Αναδημοσίευση από 
Δημοσιεύουμε ανακοίνωση των Επαναστατών Σοσιαλιστών Αιγύπτου για τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στο Κάιρο, μαζί με το σύντομο εισαγωγικό ρεπορτάζ που συνόδευε την ανακοίνωση στο socialistworker.org
Πε­ρί­που 300 νε­κροί είχαν κα­τα­με­τρη­θεί στην Αί­γυ­πτο ως το βράδυ της Τε­τάρ­της, και ο αριθ­μός σί­γου­ρα θα έχει ανέ­βει μετά την ει­σβο­λή του στρα­τού και της αστυ­νο­μί­ας στις κα­τα­σκη­νώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας των οπα­δών της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας, που οδή­γη­σε σε νέες αι­μα­το­βαμ­μέ­νες συ­γκρού­σεις στο Κάιρο και σε άλλα μέρη της χώρας.

 Η με­τα­βα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση, με επι­κε­φα­λής τον πρω­θυ­πουρ­γό Hazemel-Beblawiκή­ρυ­ξε την χώρα σε κα­τά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης για τον επό­με­νο μήνα, πα­ρα­δί­δο­ντας έτσι δι­κτα­το­ρι­κές εξου­σί­ες σαν αυτές που είχε κά­πο­τε ο Μου­μπά­ρακ, στα χέρια του στρα­τού, με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αμπ­ντούλ-Φα­τάχ Ελ-Σί­σι.

Τα μέλη της Αδελ­φό­τη­τας δια­τη­ρού­σαν μια κα­θι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία έξω από το τζαμί Rabaaal-Adawiyaστο Κάιρο, από τη μέρα που ο Μο­χά­μεντ Μόρσι απο­μα­κρύν­θη­κε από την προ­ε­δρία με επέμ­βα­ση του στρα­τού στις 3 Ιούλη. Η πτώση του Μόρσι ήρθε λίγες μέρες μετά τις μα­ζι­κές δια­δη­λώ­σεις σε όλη την Αί­γυ­πτο που κα­τέ­βα­σαν εκα­τομ­μύ­ρια στους δρό­μους για να δια­δη­λώ­σουν ενά­ντια στον Μόρσι στην επέ­τειο του ενός χρό­νου από την εκλο­γή του. Αυτή η μέρα δρά­σης ήταν η κο­ρύ­φω­ση της εκ­στρα­τεί­ας Τα­μα­ρόντ (Εξέ­γερ­ση) που κα­λού­σε τον Μόρσι να πα­ραι­τη­θεί –ήταν ένας ισχυ­ρός συμ­βο­λι­σμός της απώ­λειας της υπο­στή­ρι­ξης και της νο­μι­μο­ποί­η­σης που είχε κά­πο­τε η Αδελ­φό­τη­τα.

Αλλά τις έξι εβδο­μά­δες μετά την ανα­τρο­πή του Μόρσι, ο στρα­τός γί­νε­ται όλο και πιο τολ­μη­ρός στις επι­θέ­σεις του ενά­ντια στην Αδελ­φό­τη­τα, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δύο προη­γού­με­νων δο­λο­φο­νι­κών επι­θέ­σε­ων στη διάρ­κεια των οποί­ων σκο­τώ­θη­καν δε­κά­δες. Η ει­σβο­λή της Τε­τάρ­της στό­χευε να ξη­λώ­σει τις δύο κα­τα­σκη­νώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Κάιρο μια για πάντα –με τη χρήση της πιο ωμής βίας. Σύμ­φω­να με έναν για­τρό που έδωσε συ­νέ­ντευ­ξη στο CNN, οι στρα­τιώ­τες ει­σέ­βα­λαν στις αυ­το­σχέ­διες κλι­νι­κές όπου συ­γκε­ντρώ­νο­νταν νε­κροί και ετοι­μο­θά­να­τοι δια­δη­λω­τές, και υπο­χρέ­ω­σαν υπό την απει­λή των όπλων το ια­τρι­κό προ­σω­πι­κό να φύγει, αφή­νο­ντας τα θύ­μα­τα πίσω.

Οι δια­δη­λώ­σεις Αι­γυ­πτί­ων που ενα­ντιώ­νο­νταν στην κυ­βέρ­νη­ση Μόρσι και επί­σης ενα­ντιώ­νο­νται στην στρα­τιω­τι­κή κα­τα­στο­λή είναι μι­κρές ως τώρα, αλλά το σοκ και η οργή μετά την τε­λευ­ταία σφαγή αυ­ξά­νο­νται.

Τη νύχτα της Τε­τάρ­της, ο Μο­χά­μεντ Ελ Μπα­ρα­ντέι, ηγε­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα του Με­τώ­που Εθνι­κής Σω­τη­ρί­ας που είχε σχη­μα­τι­στεί για να αντι­με­τω­πί­σει τον Μόρσι και την Αδελ­φό­τη­τα, πα­ραι­τή­θη­κε από τη θέση του αντι­προ­έ­δρου της με­τα­βα­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης.

Οι Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές της Αι­γύ­πτου έβγα­λαν μια ανα­κοί­νω­ση που απα­ντά στις σφα­γές του στρα­τού και καλεί τους επα­να­στά­τες να αντι­στα­θούν στην εξου­σία του στρα­τού και να υπε­ρα­σπι­στούν τους στό­χους της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης.Κάτω η στρα­τιω­τι­κή εξου­σία! Κάτω ο Ελ-Σί­σι, ηγέ­της της αντε­πα­νά­στα­σης!

Η αι­μα­τη­ρή διά­λυ­ση των κα­τα­σκη­νώ­σε­ων στην πλα­τεία al-Nahdaκαι στο Rabaaal-Adawiyaδεν είναι τί­πο­τε άλλο παρά μια σφαγή, που προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν από καιρό. Στό­χος της είναι να εξο­λο­θρεύ­σει τη Μου­σουλ­μα­νι­κή Αδελ­φό­τη­τα. Αλλά είναι επί­σης μέρος ενός συ­νο­λι­κό­τε­ρου σχε­δί­ου να εξο­λο­θρευ­τεί η Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση και να απο­κα­τα­στα­θεί το στρα­τιω­τι­κό-αστυ­νο­μι­κό κρά­τος του Μου­μπα­ρα­κι­κού κα­θε­στώ­τος.

Οι Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές δεν υπε­ρα­σπι­στή­κα­με το κα­θε­στώς του Μο­χά­μεντ Μόρσι και της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας ούτε μια μέρα. Ήμα­στε πά­ντο­τε στις πρώ­τες γραμ­μές της αντι­πο­λί­τευ­σης σε αυτό το εγκλη­μα­τι­κό, απο­τυ­χη­μέ­νο κα­θε­στώς που πρό­δω­σε τους στό­χους της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης. Προ­στά­τευ­σε ακόμα και τους πυ­λώ­νες του Μου­μπα­ρα­κι­κού κα­θε­στώ­τος, τους μη­χα­νι­σμούς ασφα­λεί­ας του, τις ένο­πλες δυ­νά­μεις και τους διε­φθαρ­μέ­νους επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Συμ­με­τεί­χα­με δρα­στή­ρια στο επα­να­στα­τι­κό κύμα της 30 Ιούνη.

Επί­σης δεν υπε­ρα­σπι­στή­κα­με ούτε για μία μέρα τις κα­τα­σκη­νώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας της Αδελ­φό­τη­τας και τις προ­σπά­θειές τους να επα­να­φέ­ρουν τον Μόρσι στην εξου­σία.

Αλλά πρέ­πει να το­πο­θε­τή­σου­με τα ση­με­ρι­νά γε­γο­νό­τα στο γε­νι­κό­τε­ρο πλαί­σιο που είναι η χρήση του στρα­τού για να χτυ­πη­θούν ερ­γα­τι­κές απερ­γί­ες (ΣτΜ: Ανα­φέ­ρε­ται κυ­ρί­ως στο Σουέζ, όπου ο στρα­τός πε­ρι­κύ­κλω­σε ερ­γο­στά­σιο και συ­νέ­λα­βε τους ηγέ­τες της απερ­γί­ας).

Βλέ­που­με επί­σης
τον διο­ρι­σμό των νέων κυ­βερ­νη­τών των πε­ρι­φε­ρειών, οι οποί­οι προ­έρ­χο­νται σε με­γά­λο βαθμό από τις γραμ­μές των κα­τα­λοί­πων του κα­θε­στώ­τος, την αστυ­νο­μία και τους στρα­τη­γούς. Έπει­τα υπάρ­χουν οι πο­λι­τι­κές της κυ­βέρ­νη­σης του στρα­τη­γού Αμπ­ντούλ-Φα­τάχ Ελ-Σί­σι. Έχει υιο­θε­τή­σει έναν οδικό χάρτη εμ­φα­νώς εχθρι­κό προς τους στό­χους και τα αι­τή­μα­τα της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης, που είναι για ελευ­θε­ρία, αξιο­πρέ­πεια και κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη.

Αυτό είναι το πλαί­σιο στο οποίο ο στρα­τός και η αστυ­νο­μία διε­ξά­γουν μια βάρ­βα­ρη σφαγή. Είναι μια αι­μα­το­βαμ­μέ­νη πρόβα για την εξο­λό­θρευ­ση της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης. Έχει στόχο να σπά­σει το επα­να­στα­τι­κό φρό­νη­μα όλων των Αι­γυ­πτί­ων που διεκ­δι­κούν τα δι­καιώ­μα­τά τους, είτε ερ­γά­τες, φτω­χοί είτε επα­να­στα­τι­κή νε­ο­λαία, δη­μιουρ­γώ­ντας μια κα­τά­στα­ση τρό­μου.

Όμως, η αντί­δρα­ση της Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας και των Σα­λα­φι­στών, να επι­τε­θούν σε χρι­στια­νούς και στις εκ­κλη­σί­ες τους είναι ένα έγκλη­μα θρη­σκευ­τι­κού σε­χτα­ρι­σμού που υπη­ρε­τεί μόνο τις δυ­νά­μεις της αντε­πα­νά­στα­σης. Η άθλια προ­σπά­θεια να προ­κλη­θεί ένας εμ­φύ­λιος πό­λε­μος, στον οποίο οι Αι­γύ­πτιοι χρι­στια­νοί θα πέ­σουν θύ­μα­τα της αντι­δρα­στι­κής Μου­σουλ­μα­νι­κής Αδελ­φό­τη­τας είναι μια προ­σπά­θεια στην οποία το κρά­τος του Μου­μπά­ρακ και ο Ελ-Σί­σι είναι συ­νέ­νο­χοι. Ούτε μια φορά δεν έχουν υπε­ρα­σπι­στεί τους Κό­πτες και τις εκ­κλη­σί­ες τους.

Στε­κό­μα­στε απο­φα­σι­στι­κά ενά­ντια στις σφα­γές του Ελ-Σί­σι και ενά­ντια στην άθλια προ­σπά­θειά του να συ­ντρί­ψει την Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση. Γιατί η ση­με­ρι­νή σφαγή είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης. Στε­κό­μα­στε με την ίδια απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα ενά­ντια σε όλες τις επι­θέ­σεις στους χρι­στια­νούς της Αι­γύ­πτου και ενά­ντια στην σε­χτα­ρι­στι­κή εκ­στρα­τεία θρη­σκευ­τι­κού μί­σους, που υπη­ρε­τεί μόνο τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ελ-Σί­σι και του αι­μα­τη­ρού του σχε­δί­ου.

Αρ­κε­τοί από αυ­τούς που πε­ρι­γρά­φουν τους εαυ­τούς τους ως φι­λε­λεύ­θε­ρους και αρι­στε­ρούς έχουν προ­δώ­σει την Αι­γυ­πτια­κή Επα­νά­στα­ση, με μπρο­στά­ρη­δες αυ­τούς που συμ­με­τέ­χουν στην κυ­βέρ­νη­ση του Ελ-Σί­σι. Πού­λη­σαν το αίμα των μαρ­τύ­ρων για να ξε­πλύ­νουν το στρα­τό και την αντε­πα­νά­στα­ση. Αυτοί οι άν­θρω­ποι έχουν αίμα στα χέρια τους.

Εμείς, οι Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές,
δεν θα πα­ρεκ­κλί­νου­με ούτε για μια στιγ­μή από το μο­νο­πά­τι της Αι­γυ­πτια­κής Επα­νά­στα­σης. Δεν θα ξε­χά­σου­με ποτέ το δίκιο των μαρ­τύ­ρων της επα­νά­στα­σης και το αίμα τους –αυτών που έπε­σαν πο­λε­μώ­ντας τον Μου­μπά­ρακ, αυτών που έπε­σαν πο­λε­μώ­ντας το Στρα­τιω­τι­κό Συμ­βού­λιο, αυτών που έπε­σαν πο­λε­μώ­ντας το κα­θε­στώ­τος του Μόρσι και αυτών που πέ­φτουν τώρα πο­λε­μώ­ντας τον Ελ-Σί­σι και τα σκυ­λιά του.

Κάτω η στρα­τιω­τι­κή εξου­σία! Όχι στην επι­στρο­φή του πα­λιού κα­θε­στώ­τος! Όχι στην επι­στρο­φή της Αδελ­φό­τη­τας! Όλη η εξου­σία και ο πλού­τος στο λαό!

Επα­να­στά­τες Σο­σια­λι­στές
14 Αυ­γού­στου, 2013

- See more at: http://rproject.gr/article/stratiotiko-vasileio-toy-tromoy-sto-kairo#sthash.hIviCi0B.dpuf


  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP