Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Τοῦ Φώτη Μιχαήλ, ἰατροῦ

Ἡ λαχτάρα μας γιά τήν ὡραιότητα καί τήν ἀλήθεια φέρνει τά βήματά μας στήν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθῆνας· στά χρόνια πού χτιζότανε ὁ Παρθενῶνας. Ἕνας ἀπό ἐκείνους τούς ἀθάνατους διδασκάλους τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ πασίγνωστος τότε ἀρχιτέκτονας Καλλικράτης, εἶναι ἐκεῖ. Τόν συναντᾶμε στά προπύλαια.
- Καλῶς τους. Ἀπό ποῦ μᾶς ἔρχεστε καί τί ζητᾶτε ἐδῶ στά μέρη μας τά ἱερά;


- Ἐρχόμαστε ἀπό τήν Ἑλλάδα τοῦ 2014. Εἴμαστε ἐμεῖς πού δώσαμε τό ὄνομά σου στήν τελευταία μας διοικητική μεταρρύθμιση, ἀλλά πού ποτέ μέχρι σήμερα δέν μπήκαμε στόν κόπο νά σέ γνωρίσουμε ἀπό κοντά καί νά σέ συμβουλευτοῦμε.

Ἐξήγησέ μας, σοφέ Καλλικράτη: Γιατί ὁ δικός μας «Παρθενῶνας», ὁ Καλλικρατικός μας Δῆμος, δέν εἶναι τόσο στέρεος, τόσο φωτεινός, τόσο ἑλκυστικός καί λειτουργικός, ὅπως καί ὁ δικός σου; Ποιά εἶναι τά μυστικά τῆς ἐπιτυχίας σου; Θά μᾶς τά πεῖς;

- Τά μυστικά, πού ζητᾶτε νά μάθετε, θά προσπαθήσω νά σᾶς τά πῶ μέ λόγια ἁπλά:


1ον). Ὅπως θά ἔχετε πληροφορηθεῖ, τό μεγαλειῶδες αὐτό ἔργο δέν εἶναι ἔργο ἑνός μονάχα ἀνδρός. Ὁ Ἰκτῖνος κι ἐγώ καταρτίσαμε τίς μελέτες καί τά σχέδια. Ἐπιστάτης καί ἐλεγκτής δαπανῶν ἤτανε ὁ τιμιώτατος Φειδίας, ἐνῶ τήν γενική ἐπίβλεψη τήν εἶχε ὁ ἀνύστακτος ἄρχοντάς μας ὁ Περικλῆς.

Ἐπί ἕξι συνεχῆ χρόνια συνεργαστήκαμε ὅλοι μας ἁρμονικά, χωρίς ἐγωϊσμούς καί ἴδιον ὄφελος. Ὁ καθένας προσέφερε ἀπό τήν πλευρά του τό καλύτερο πού μποροῦσε. Ἔτσι γίνονται στίς πόλεις τά ἔργα τά σπουδαῖα. Ἔτσι νά κάνετε κι ἐσεῖς.

2ον). Σέ ὅλη του τήν ἔκταση, τό οἰκοδόμημα, κατασκευάστηκε μέ γνώμονα τόν κανόνα τοῦ Πολυγνώτου, καί μέ ἀναλογίες βασισμένες στήν διάμετρο τῶν κιόνων. Κανένας ἀρχιτέκτονας δέν μπορεῖ νά ἀναδείξει ἔργο περιφανές, χωρίς τήν χρήση σταθερῶν κανόνων καί ἀναλογιῶν.

Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τίς ὑποθέσεις τοῦ Δήμου: Κανένας δήμαρχος καί κανένα δημοτικό συμβούλιο δέν μπορεῖ νά πετύχει στό ἔργο του, ἐάν δέν βασίζεται πάνω σέ σταθερούς κανόνες ἠθικῆς συμπεριφορᾶς καί νομιμότητας. Ὅσο γιά τίς «ἀναλογίες», αὐτές προκύπτουν ἀπό τό φιλότιμο καί τό παράδειγμα τῶν ἀρχόντων. Ἀνάλογα μέ τό ποιόν τους διαμορφώνονται καί οἱ πολίτες.

3ον). Δέν φαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά, ἀλλά θά σᾶς τό ἀποκαλύψω: Οἱ κίονες τοῦ Παρθενῶνα δέν εἶναι κατακόρυφοι! Ἐάν προεκταθοῦν νοητά πρός τά πάνω, στά 1852 μέτρα ἀκριβῶς, συναντιοῦνται καί σχηματίζουνε μιά νοητή πυραμίδα. Ἡ κορυφή της εὐθυγραμμίζεται μέ τό κεφάλι τοῦ ἀγάλματος τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, πού βρίσκεται στό κέντρο τοῦ ναοῦ.

Παρόμοια μπορεῖτε νά λειτουργεῖτε κι ἐσεῖς μέσα στόν Δῆμο σας: Οἱ θελήσεις σας νά μήν εἶναι ἐντελῶς κατακόρυφες. Ἄς γέρνουν κάπως συγκαταβατικά, ὥστε εὔκολα νά συναντιῶνται καί νά γίνονται ἔτσι πιό δυνατές καί πιό καρποφόρες. Καί νά μήν ξεχνᾶτε ὅτι τό ποθούμενο σημεῖο συνάντησής τους εἶναι ἡ «κεφαλή τῆς Ἀθηνᾶς»· δηλαδή, ἡ Σοφία καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

4ον). Τό μεγαλύτερο ἀπ' ὅλα τά μυστικά εἶναι τά μέτρα πού πήραμε γιά τήν ἀντισεισμική δόμηση τοῦ Παρθενῶνα:

Πρῶτον, κάθε λίθος ἔχει ἐντελῶς δικό του σχῆμα, καί μέσα στό σύνολο κατέχει θέση αὐστηρά μοναδική.
Δεύτερον, γιά κάθε τμῆμα χωριστά προηγήθηκε λεπτομερής μαθηματική καί ἀρχιτεκτονική μελέτη.
Καί τρίτον, τά διάφορα μέρη τοῦ οἰκοδομήματος τά ἑνώσαμε γερά μεταξύ τους χρησιμοποιῶντας λιωμένο μολύβι.

- Καί γιατί μᾶς τά λές ὅλα αὐτά, πανεύφημε Καλλικράτη;

-Σᾶς τά λέω, διότι, ἐάν πράγματι ἐπιθυμεῖτε κι ἐσεῖς νά χτίσετε «ἀντισεισμικά» τόν δικό σας Καλλικρατικό «Παρθενῶνα», δέν ἔχετε παρά νά μᾶς μιμηθεῖτε ἀντίστοιχα:

α). Οἱ πολίτες μοιάζουνε μέ τούς λίθους τούς ποικιλόμορφους. Δέν εἶναι ἄτομα πανομοιότυπα· εἶναι πρόσωπα μέ ξεχωριστούς χαρακτῆρες ὁ καθένας, καί μέ χαρίσματα ἐπίσης ἰδιαίτερα. Γι' αὐτό καί ἡ «οἰκοδόμηση» τοῦ Καλλικρατικοῦ σας Δήμου θά γίνει τόσο πιό σταθερή ὅσο πιό κατάλληλα ἀξιοποιηθοῦνε τά διάφορα μέλη του.

β). Πρίν ἀπό κάθε ἀπόφαση καί πρίν ἀπό κάθε ἔργο τοῦ Δήμου ἄς προηγεῖται μελέτη ἐμβριθής, καί τίποτε νά μή γίνεται στά κρυφά καί στήν τύχη. Τά πρόχειρα ἔργα δέν ἀντέχουνε στούς «σεισμούς».

γ). Λαός καί διοίκηση γιά νά λειτουργήσουν «ἀντισεισμικά», δηλαδή μέ ἑνότητα, χωρίς ἀποκλεισμούς καί διχόνοιες, ἔχουνε ἀνάγκη ἀπό «λιωμένο μολύβι». Ἀναζητῆστε το, δυνατό καί ἀνόθευτο, στήν σοφία καί στήν ἀσκητική τῶν προγόνων σας.

Αὐτά εἶναι τά μυστικά μου, συμπληρώνει ὁ Καλλικράτης. Ἐάν θέλετε πραγματικά νά τιμήσετε τό ὄνομά μου στόν χῶρο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, βάλτε τα ἁπλῶς σέ ἐφαρμογή. Ἐσεῖς θά εἶστε οἱ κερδισμένοι.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP