Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ἠχηρό χαστοῦκι στόν Ἰγνάτιο Βόλου Γκάφα ὀλκῆς τοῦ Ἰγνατίου

Από Τά ἄτακτα παιδιά τῆς Ζαγορᾶς Πηλίου

Ἠχηρό χαστοῦκι σέ αὐθάδη δεσπότη
ἀπό ποληό γέροντα στή Ζαγορά Πηλίου

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου στή Ζαγορά Πηλίου στίς 7 Αὐγούστου, ὁ ἄφρων δεσπότης τοῦ Βόλου ἀπευθυνόμενος στό ἐκκλησίασμα εἶπε ἐπί λέξει: «Ἐπειδή ὑπάρχουν μερικά ἄτακτα παιδιά ἐδῶ, πού θέλουν ἐπιμόνως νά ἀκοῦνε τά κείμενα τῶν προφητειῶν τῆς Π.Δ. στά ἀρχαῖα, τούς κάναμε τό χατῆρι καί τά διαβάσαμε. Τώρα ὅμως στό κήρυγμα θά τά μεταφράσουμε!!! κλπ.».

Πάραυτα ἀντιδρῶν στήν ἀνήκουστη αὐτή προσβλητική ὕβρη τοῦ δεσπότη ὁ ποληός ὑπερογδοηκοντούτης γέρων, ὁ λογιώτατος κ. Γεώργιος Ἁγιοπετρίτης, σεβαστός σέ ὅλη τή Ζαγορά καί ὄχι μόνον, ἀνέστη ἀποχωρῶν ἐπιδεικτικά μέ τό μπαστούνι του καί βοῶν εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν ἐκπλήκτων προσκυνητῶν «εὐχαριστοῦμε πολύ Σεβασμιώτατε» (αὐτό κι ἄν ἦταν χαστοῦκι στήν δεσποτική αὐθάδεια!).

Ἦρθε αὐτός ὁ κύριος –ἀπρόσκλητος– στή Ζαγορά, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τό περίφημο «Ἑλληνομουσεῖο» τοῦ τόπου μας, ὅπου ἐδίδαξε ἕνας Ρήγας Φερραῖος καί τόσοι ἄλλοι πάνσοφοι διδάσκαλοι τοῦ γένους καί ἀποκάλεσε «ἄτακτα παιδιά» –ἄκουσον, ἄκουσον– αὐτούς πού ἀρέσκονται νά ἀκοῦνε τήν ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα! Ἀλλά ἄς ἀναλογισθῆ λίγο, ἄν τοῦ ἔχει μείνει στοιχειώδης νοῦς ἤ κουκούτσι μυαλό, ὅπως λέει καί ὁ λαός μας.

Τά ἄτακτα παιδιά θέλουν τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά ἤ τά ἐπιμελῆ καί φρόνιμα, τά φιλομαθῆ καί τά ἄξια ἐπαίνου, τά ἀγαπῶντα τήν πατρίδα τους, τήν ἱστορία τοῦ τόπου τους καί τήν μακραίωνη πίστη καί παράδοση; Ἀλλά ποῦ μυαλό σ’ αὐτόν τόν «Ἅγιο»!

«Εὐχαριστοῦμε πολύ Σεβασμιώτατε», σᾶς ἄρεσε τό χαστοῦκι; καί ἐξ’ ὀνόματος ὅλων τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένων ἀειμνήστων προπατόρων, πατέρων, διδασκάλων καί διδασκομένων τοῦ ἱστορικοῦ Ἑλληνομουσείου Ζαγορᾶς Πηλίου. Ἔτσι ρεζιλεύτηκε καί μέχρι σήμερα ἡ Ζαγορά γελάει μέ τό πάθημά του· καί εἰς ἄλλα μέ ὑγιεία Σεβασμιώτατε! «Ἀληθῶς μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπωλέσαι».

«Ἄτακτα παιδιά» λοιπόν οἱ γενεές τῶν Ἑλλήνων πού ἀγάπησαν, ἐσπούδασαν καί ἀπόλαυσαν τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα μας. «Ἄτακτα παιδιά» οἱ πρόγονοί μας πού θείῳ ζήλῳ κινούμενοι ἀποστήθιζαν μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καί μέ ἄπειρους κόπους τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς, τό ψαλτῆρι καί τήν Ὀκτώηχο στά κρυφά σχολειά τῆς πατρίδος μας. «Ἄτακτα παιδιά» οἱ στρατιές τῶν λογίων καί τῶν σοφῶν τοῦ ἔθνους μας πού ἔγραψαν στήν ἀρχαία γλῶσσα ὕμνους καί ποιήματα–μνημεῖα αἰώνια καί μᾶς ἐκληροδότησαν θησαυρούς ἀνεξάντλητους πού ἀποθαυμάζει ὅλος ὁ κόσμος. «Ἄτακτο παιδί» ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὅλοι οἱ ἀττικίζοντες συγγραφεῖς, ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης μέ τά ἡρωελεγεῖα του, ὁ Ἅγ. Νεκτάριος καί ὅλοι οἱ πανεπιστήμονες τῆς ἐποχῆς μας πού ἀσχολοῦνται ἀκόμη μέ πάθος –οἱ φουκαράδες– μέ τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά. «Ἄτακτο παιδί» καί ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μέ τούς ἰαμβικούς κανόνες του πού τόσοι λίγοι τούς ἐννοοῦν!

Ἀκούσατε φιλόλογοι καθηγητές!

«Ἄτακτα παιδιά» ὅσοι διαβάζουν ἀκόμη καί εἶναι δυστυχῶς πολλοί, Ὅμηρο, Πίνδαρο, Θουκυδίδη, Ἡρόδοτο καί Εὐριπίδη ἀπό τό πρωτότυπο, ἕως καί Παπαδιαμάντη. «Ἄτακτα παιδιά» αὐτοί πού προτιμοῦν τό «χαῖρε δάμαλις τόν μόσχον ἡ τεκοῦσα» ἀπό τό «γειά σου ἀγελάδα πού γέννησες τό μοσχάρι»!

«Ἄτακτα παιδιά» ὅλοι συλλήβδην οἱ ἅγιοι Πατριάρχες, Ἱεράρχες καί λοιποί μορφωμένοι κληρικολαϊκοί πού ἐντρύφησαν νυχθημερόν ἐπί αἰῶνες στά ἀμυθήτου πνευματικοῦ πλούτου ἑλληνικά γράμματα, ἄνευ οἱασδήποτε μεταφράσεως.

«Ἄτακτα παιδιά» καί ὅλοι οἱ Ἀκαδημαϊκοί μας καί οἱ σπουδάσαντες φιλολογικές ἐπιστῆμες Ἕλληνες, οἱ ἀρχαιομαθεῖς, ἀκόμη πάμπολλοι φιλέλληνες σέ ξένα πανεπιστήμια (ἀκόμη καί Κινέζοι) πού ἀποστηθίζουν ὁμηρικά κείμενα, «ἄτακτα παιδιά», τάδε ἔφη ὁ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Πάπας τοῦ Βόλου... Καί αὐτός ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει τιμῶν, ἀξιωμάτων καί παχυλοῦ μισθοῦ στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος καί κυκλοφορεῖ ἀκόμη ἐλεύθερος!

Αὐτές εἶναι οἱ φαιδρότητες καί τά μαργαριτάρια τοῦ κ. Ἰγνατίου.
Ἐπιτρέπεται ἕνας δεσπότης νά πέφτει σέ τέτοιες γκάφες; Αὐτά κηρύττει ἀπό καθέδρας ὁ Ἅγιος Δημητριάδος καί ἄς τόν χαίρονται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Σύνοδος καί ἡ Ἱεραρχία· μήπως τούς ἐκφράζει κιόλας; Καί αὐτός ὁ «ἀμόρφωτος» ρασοφόρος ἡγεῖται τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βόλου, καραδοκῶν τόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν γιά νά ἐκβαρβαρίσει ὅλη τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος ὁ ἀναιδής!

Ὁ εὔτακτος (μόλις ἐξελθών ἀπό νεοταξικό κομμωτήριο) κ. Ἰγνάτιος, ἔχει στήσει στό Βόλο καί ἕνα οἰκουμενιστικό μαγαζί, τήν Μ.Κ.Ο. «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν» μέ τά λεφτά (280 ἑκατ. εὐρώ παρακαλῶ) πού σπατάλησαν γιά τίς «Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις» (Μ.Κ.Ο.) οἱ τελευταῖες κυβερνήσεις. Ἕνα μαγαζί, ὅπου σάν ἄλλο «οἶκο ἀνοχῆς», γίνονται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ πνευματικές συνευρέσεις, πορνεῖες, μοιχεῖες καί ἄλλες ἀνωμαλίες καί τόν ἔχει ὀνομάσει καί «Ἀκαδημία» (sic) (ὁ ἀθεόφοβος) –ὡς λόγου χάριν ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος– ὅπου ὅλη «ἡ σάρα καί ἡ μάρα» Ἑλλήνων καί ξένων διανοουμένων (τάχα μου) ἔρχονται γιά νά ξεράσουν τά μιάσματά τους κατά τῆς πίστεώς μας, τῆς γλώσσας καί τῆς παράδοσής μας καί ὅλα αὐτά μέ τό ἀζημίωτον φυσικά, ἀπό τήν πλάτη τοῦ στενάζοντος Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Καί ἀκόμη δέν τόν ἔχουν κυνηγήσει οἱ Βολιῶτες!

Ταῦτα εἰσί τά δρώμενα ἐν Βόλῳ ἐν ἔτει Σωτηρίῳ 2011,
φίλοι ἀναγνῶστες, καί ἄν δέν ἐννοεῖτε τά γραφόμενα, ἐπικαλεσθεῖτε τή βοήθεια τοῦ δεσπότη τοῦ Βόλου νά σᾶς τα ἐξηγήσει.

«Εὐχαριστοῦμε πολύ Σεβασμιώτατε»

Τά ἄτακτα παιδιά τῆς Ζαγορᾶς Πηλίου

Υ. Γ.
Ζητοῦμε ἐπειγόντως ἐπαφή μέ ὅλους τούς «σῶας ἔχοντας τάς φρένας» ἀντιδρῶντας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Ἐπαρχίας Δημητριάδος, γιά νά δοῦμε πῶς θά ἀπαλλάξουμε τόν τόπο μας ἀπό τήν λαίλαπα πού μᾶς βρῆκε –τόν Ἰγνάτιο καί τήν αὐλή του.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP